Trang chủ >> Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Bắc

 • Chủ nhật
  ( Thái Bình )
 • Thứ 2
  ( Hà Nội )
 • Thứ 3
  ( Quảng Ninh )
 • Thứ 4
  ( Bắc Ninh )
 • Thứ 5
  ( Hà Nội )
 • Thứ 6
  ( Hải Phòng )
 • Thứ 7
  ( Nam Định )

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 25-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 25-01-2022

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 2 0 6 5 3

 • G1
  1. 5 6 3 3 3

 • G2
  1. 4 0 0 3 8

  2. 3 4 3 5 0

 • G3
  1. 9 6 3 3 1

   4 7 1 3 6

  2. 9 4 2 5 2

   7 3 9 2 0

  3. 4 5 0 8 9

   7 7 5 3 8

 • G4
  1. 5 5 2 1

  2. 5 9 7 6

  3. 3 4 2 3

  4. 6 0 5 8

 • G5
  1. 6 5 1 5

   9 7 9 8

  2. 0 7 4 4

   2 3 9 9

  3. 5 3 6 6

   6 9 6 8

 • G6
  1. 0 2 4

  2. 0 5 9

  3. 7 6 7

 • G7
  1. 9 7

  2. 8 9

  3. 0 0

  4. 0 5

 • Đầu  
 • 0 0,5
 • 1 5
 • 2 0,1,3,4
 • 3 3,8,1,6,8
 • 4 4
 • 5 3,0,2,8,9
 • 6 6,8,7
 • 7 6
 • 8 9,9
 • 9 8,9,7
 •   Đuôi
 • 5,2,0 0
 • 3,2 1
 • 5 2
 • 5,3,2 3
 • 4,2 4
 • 1,0 5
 • 3,7,6 6
 • 6,9 7
 • 3,3,5,9,6 8
 • 8,9,5,8 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 18-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 18-01-2022

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 4 6 3 8 4

 • G1
  1. 2 5 3 0 6

 • G2
  1. 6 9 8 6 4

  2. 1 3 5 8 5

 • G3
  1. 0 2 1 5 4

   9 9 9 9 6

  2. 9 2 0 2 0

   3 1 6 5 7

  3. 7 2 4 8 1

   9 9 6 4 2

 • G4
  1. 8 4 7 0

  2. 5 0 9 5

  3. 0 7 1 8

  4. 6 1 2 4

 • G5
  1. 3 2 5 4

   8 2 5 8

  2. 4 2 2 3

   1 5 6 8

  3. 3 4 6 5

   2 4 0 4

 • G6
  1. 7 7 2

  2. 0 9 5

  3. 3 0 6

 • G7
  1. 7 8

  2. 9 0

  3. 9 2

  4. 7 4

 • Đầu  
 • 0 6,4,6
 • 1 8
 • 2 0,4,3
 • 3 -
 • 4 2
 • 5 4,7,4,8
 • 6 4,5,8
 • 7 0,2,8,4
 • 8 4,5,1
 • 9 6,5,5,0,2
 •   Đuôi
 • 2,7,9 0
 • 8 1
 • 4,7,9 2
 • 2 3
 • 8,6,5,2,5,0,7 4
 • 8,9,6,9 5
 • 0,9,0 6
 • 5 7
 • 1,5,6,7 8
 • - 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 11-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 11-01-2022

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 5 5 4 2 7

 • G1
  1. 6 6 4 4 0

 • G2
  1. 0 4 4 9 7

  2. 2 6 2 1 7

 • G3
  1. 8 7 2 8 8

   7 6 7 3 8

  2. 2 8 8 1 6

   1 7 7 8 9

  3. 4 1 2 0 5

   5 9 7 0 7

 • G4
  1. 3 2 2 4

  2. 5 5 6 1

  3. 6 0 3 5

  4. 1 1 0 9

 • G5
  1. 7 0 5 2

   9 5 3 9

  2. 3 1 5 8

   6 1 0 8

  3. 2 3 5 2

   4 4 3 1

 • G6
  1. 2 5 2

  2. 4 8 9

  3. 8 0 3

 • G7
  1. 8 9

  2. 1 0

  3. 0 2

  4. 9 9

 • Đầu  
 • 0 5,7,9,8,3,2
 • 1 7,6,0
 • 2 7,4
 • 3 8,5,9,1
 • 4 0
 • 5 2,8,2,2
 • 6 1
 • 7 -
 • 8 8,9,9,9
 • 9 7,9
 •   Đuôi
 • 4,1 0
 • 6,3 1
 • 5,5,5,0 2
 • 0 3
 • 2 4
 • 0,3 5
 • 1 6
 • 2,9,1,0 7
 • 8,3,5,0 8
 • 8,0,3,8,8,9 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 04-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 04-01-2022

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 4 6 3 3 0

 • G1
  1. 6 9 6 6 5

 • G2
  1. 0 9 4 9 0

  2. 4 6 5 0 4

 • G3
  1. 7 8 2 2 0

   6 6 1 5 4

  2. 7 6 4 7 5

   9 4 8 9 4

  3. 2 1 7 3 6

   8 7 4 9 2

 • G4
  1. 9 4 6 4

  2. 0 1 4 6

  3. 2 9 7 6

  4. 5 8 4 6

 • G5
  1. 9 7 0 5

   0 8 1 9

  2. 8 4 7 4

   0 2 6 4

  3. 6 7 5 6

   4 5 8 4

 • G6
  1. 7 0 7

  2. 5 4 4

  3. 6 5 1

 • G7
  1. 9 9

  2. 7 3

  3. 2 5

  4. 6 4

 • Đầu  
 • 0 4,5,7
 • 1 9
 • 2 0,5
 • 3 0,6
 • 4 6,6,4
 • 5 4,6,1
 • 6 5,4,4,4
 • 7 5,6,4,3
 • 8 4
 • 9 0,4,2,9
 •   Đuôi
 • 3,9,2 0
 • 5 1
 • 9 2
 • 7 3
 • 0,5,9,6,7,6,8,4,6 4
 • 6,7,0,2 5
 • 3,4,7,4,5 6
 • 0 7
 • - 8
 • 1,9 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 28-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 28-12-2021

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 0 4 7 0 3

 • G1
  1. 5 3 9 7 1

 • G2
  1. 2 0 1 1 6

  2. 8 6 6 8 8

 • G3
  1. 2 2 7 9 5

   6 4 3 4 2

  2. 6 6 3 0 5

   5 8 5 6 8

  3. 1 4 6 3 2

   9 5 5 9 3

 • G4
  1. 0 4 1 7

  2. 8 5 7 6

  3. 5 0 8 9

  4. 6 5 6 8

 • G5
  1. 8 0 1 3

   1 6 2 2

  2. 1 4 6 1

   3 3 3 1

  3. 8 9 5 6

   4 2 3 4

 • G6
  1. 9 3 5

  2. 3 3 2

  3. 6 9 0

 • G7
  1. 0 5

  2. 6 4

  3. 7 4

  4. 2 6

 • Đầu  
 • 0 3,5,5
 • 1 6,7,3
 • 2 2,6
 • 3 2,1,4,5,2
 • 4 2
 • 5 6
 • 6 8,8,1,4
 • 7 1,6,4
 • 8 8,9
 • 9 5,3,0
 •   Đuôi
 • 9 0
 • 7,6,3 1
 • 3,4,2,3 2
 • 0,9,1 3
 • 3,6,7 4
 • 9,0,3,0 5
 • 1,7,5,2 6
 • 1 7
 • 8,6,6 8
 • 8 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 21-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 21-12-2021

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 3 8 6 8 3

 • G1
  1. 4 7 1 2 2

 • G2
  1. 1 9 8 2 3

  2. 3 7 7 5 2

 • G3
  1. 4 4 8 6 6

   6 6 3 9 4

  2. 1 5 4 2 7

   3 1 8 2 4

  3. 5 8 1 5 6

   5 2 4 7 1

 • G4
  1. 4 3 1 4

  2. 0 5 6 6

  3. 7 4 3 1

  4. 5 4 3 5

 • G5
  1. 4 2 5 9

   0 1 7 9

  2. 1 2 4 6

   2 2 7 1

  3. 1 6 2 1

   1 5 4 7

 • G6
  1. 0 8 1

  2. 9 0 1

  3. 7 4 1

 • G7
  1. 5 6

  2. 8 0

  3. 3 6

  4. 4 4

 • Đầu  
 • 0 1
 • 1 4
 • 2 2,3,7,4,1
 • 3 1,5,6
 • 4 6,7,1,4
 • 5 2,6,9,6
 • 6 6,6
 • 7 1,9,1
 • 8 3,1,0
 • 9 4
 •   Đuôi
 • 8 0
 • 7,3,2,7,8,0,4 1
 • 2,5 2
 • 8,2 3
 • 9,2,1,4 4
 • 3 5
 • 6,5,6,4,5,3 6
 • 2,4 7
 • - 8
 • 5,7 9

Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 14-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 3» 14-12-2021

Quảng Ninh Thống kê

 • ĐB
  1. 2 7 7 0 0

 • G1
  1. 7 5 6 8 4

 • G2
  1. 6 0 5 0 1

  2. 4 0 2 6 1

 • G3
  1. 7 4 6 6 1

   5 1 0 6 2

  2. 1 9 9 4 1

   0 7 0 1 2

  3. 7 4 7 8 7

   2 0 2 8 5

 • G4
  1. 9 0 9 0

  2. 3 4 8 6

  3. 0 9 9 1

  4. 6 3 1 1

 • G5
  1. 3 8 1 7

   7 9 0 4

  2. 4 7 8 1

   4 8 9 0

  3. 9 3 6 7

   1 7 4 5

 • G6
  1. 8 0 4

  2. 0 8 9

  3. 7 6 2

 • G7
  1. 0 6

  2. 6 5

  3. 0 9

  4. 8 5

 • Đầu  
 • 0 0,1,4,4,6,9
 • 1 2,1,7
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 1,5
 • 5 -
 • 6 1,1,2,7,2,5
 • 7 -
 • 8 4,7,5,6,1,9,5
 • 9 0,1,0
 •   Đuôi
 • 0,9,9 0
 • 0,6,6,4,9,1,8 1
 • 6,1,6 2
 • - 3
 • 8,0,0 4
 • 8,4,6,8 5
 • 8,0 6
 • 8,1,6 7
 • - 8
 • 8,0 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  Thông tin về XSKT Quảng Ninh

  - Kết quả XSQN Chủ Nhật, Kết quả Xổ số Quảng Ninh mở thưởng vào 18h15' Chủ Nhật hàng tuần, được Xoso5h cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

  - Tại xoso5h.com, các bạn có thể theo dõi và cập nhật kết quả xổ số Quảng Ninh ngày hôm nay mới nhất, ngày hôm qua, tuần này, tháng này, năm nay, thống kê xổ số, phân tích kết quả XSQN, tra cứu kết quả, quay thử hoàn toàn miễn phí.

  - Giá trị các giải thưởng của xổ số Thái Bình được quy định theo khung giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.

  - Chủ đề chính: xo so quang ninh, ket qua xo so, ket qua xo so mien bac, cong ty tnhh xo so quang ninh, ha long quang ninh.

  Chúc các bạn may mắn!

  Cơ cấu giải thưởng XSMB, xsmb quang ninh, xs quang ninh, xs quảng ninh, ket qua xs quang ninh

  (Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

  Loại vé 10000đ:

  Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

  Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
  Giải ĐB 200,000,000 15 3,000,000,000 20,000 lần
  Giải nhất 20,000,000 15 3,000,000,000 2,000 lần
  Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
  Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
  Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
  Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
  Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
  Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

  (Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)