Trang chủ >> Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Bắc

 • Chủ nhật
  ( Thái Bình )
 • Thứ 2
  ( Hà Nội )
 • Thứ 3
  ( Quảng Ninh )
 • Thứ 4
  ( Bắc Ninh )
 • Thứ 5
  ( Hà Nội )
 • Thứ 6
  ( Hải Phòng )
 • Thứ 7
  ( Nam Định )

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 21-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 21-01-2022

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 7 8 6 4 5

 • G1
  1. 5 9 3 2 0

 • G2
  1. 6 0 9 2 2

  2. 1 3 5 7 1

 • G3
  1. 9 8 5 6 1

   8 7 5 2 7

  2. 3 6 5 9 2

   6 9 5 4 6

  3. 0 8 3 1 0

   9 1 9 8 1

 • G4
  1. 5 1 4 8

  2. 3 9 8 9

  3. 1 5 4 0

  4. 4 5 0 1

 • G5
  1. 7 8 3 0

   7 9 0 8

  2. 7 3 0 6

   8 6 5 1

  3. 3 9 0 3

   4 6 6 8

 • G6
  1. 7 0 2

  2. 9 6 3

  3. 6 1 6

 • G7
  1. 5 4

  2. 1 2

  3. 1 1

  4. 4 8

 • Đầu  
 • 0 1,6,3,8,2
 • 1 0,6,2,1
 • 2 0,2,7
 • 3 0
 • 4 5,6,8,0,8
 • 5 1,4
 • 6 1,8,3
 • 7 1
 • 8 1,9
 • 9 2
 •   Đuôi
 • 2,1,4,3 0
 • 7,6,8,0,5,1 1
 • 2,9,0,1 2
 • 0,6 3
 • 5 4
 • 4 5
 • 4,0,1 6
 • 2 7
 • 4,0,6,4 8
 • 8 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 14-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 14-01-2022

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 8 7 2 1 9

 • G1
  1. 4 1 6 6 2

 • G2
  1. 2 5 7 8 4

  2. 0 4 5 9 1

 • G3
  1. 5 3 9 6 7

   2 3 6 2 6

  2. 2 9 5 1 8

   1 9 8 0 4

  3. 4 9 0 0 2

   6 8 2 4 6

 • G4
  1. 2 2 7 0

  2. 0 3 5 3

  3. 0 3 6 0

  4. 0 7 7 8

 • G5
  1. 5 7 1 1

   9 3 3 4

  2. 8 4 1 6

   8 2 3 2

  3. 3 2 9 2

   4 2 3 8

 • G6
  1. 2 2 9

  2. 5 9 7

  3. 3 2 9

 • G7
  1. 3 0

  2. 6 7

  3. 1 8

  4. 0 5

 • Đầu  
 • 0 2,4,5
 • 1 9,8,1,6,8
 • 2 6,9,9
 • 3 4,2,8,0
 • 4 6
 • 5 3
 • 6 2,7,0,7
 • 7 0,8
 • 8 4
 • 9 1,2,7
 •   Đuôi
 • 7,6,3 0
 • 9,1 1
 • 6,0,9,3 2
 • 5 3
 • 8,0,3 4
 • 0 5
 • 2,4,1 6
 • 6,9,6 7
 • 1,7,3,1 8
 • 1,2,2 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 07-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 07-01-2022

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 3 3 6 5 7

 • G1
  1. 6 4 4 2 8

 • G2
  1. 7 6 7 5 3

  2. 7 8 2 3 6

 • G3
  1. 0 8 3 0 1

   1 2 8 1 3

  2. 4 3 2 3 2

   8 7 3 1 8

  3. 4 5 1 6 7

   9 7 6 5 8

 • G4
  1. 1 6 0 4

  2. 7 5 3 0

  3. 3 7 9 1

  4. 3 6 3 3

 • G5
  1. 3 7 6 4

   1 8 6 4

  2. 9 4 5 2

   7 7 4 7

  3. 9 3 0 3

   7 1 5 0

 • G6
  1. 8 4 8

  2. 3 3 7

  3. 1 6 3

 • G7
  1. 1 4

  2. 3 1

  3. 6 0

  4. 0 2

 • Đầu  
 • 0 1,4,3,2
 • 1 3,8,4
 • 2 8
 • 3 6,2,0,3,7,1
 • 4 7,8
 • 5 7,3,8,2,0
 • 6 7,4,4,3,0
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 1
 •   Đuôi
 • 3,5,6 0
 • 0,9,3 1
 • 3,5,0 2
 • 5,1,3,0,6 3
 • 0,6,6,1 4
 • - 5
 • 3 6
 • 5,6,4,3 7
 • 2,1,5,4 8
 • - 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 31-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 31-12-2021

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 2 4 1 4 7

 • G1
  1. 3 5 1 6 4

 • G2
  1. 8 7 8 4 3

  2. 4 2 6 9 7

 • G3
  1. 2 2 4 1 1

   0 3 4 2 5

  2. 0 2 8 7 4

   5 4 3 0 7

  3. 6 7 6 6 9

   0 7 1 2 6

 • G4
  1. 8 4 6 5

  2. 1 7 6 6

  3. 0 4 9 0

  4. 9 8 9 2

 • G5
  1. 0 1 8 8

   2 4 9 8

  2. 3 2 6 9

   1 9 8 0

  3. 6 8 9 2

   6 4 0 0

 • G6
  1. 8 4 8

  2. 9 9 1

  3. 7 4 7

 • G7
  1. 0 0

  2. 3 7

  3. 7 5

  4. 3 0

 • Đầu  
 • 0 7,0,0
 • 1 1
 • 2 5,6
 • 3 7,0
 • 4 7,3,8,7
 • 5 -
 • 6 4,9,5,6,9
 • 7 4,5
 • 8 8,0
 • 9 7,0,2,2,8,1
 •   Đuôi
 • 9,8,0,0,3 0
 • 1,9 1
 • 9,9 2
 • 4 3
 • 6,7 4
 • 2,6,7 5
 • 2,6 6
 • 4,9,0,4,3 7
 • 8,9,4 8
 • 6,6 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 24-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 24-12-2021

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 3 7 2 2 3

 • G1
  1. 9 2 6 7 6

 • G2
  1. 3 3 6 1 8

  2. 2 1 0 0 3

 • G3
  1. 2 9 4 3 1

   3 8 6 5 2

  2. 3 8 7 6 2

   2 1 5 2 8

  3. 8 9 4 3 6

   6 3 4 2 5

 • G4
  1. 6 2 7 0

  2. 7 3 4 0

  3. 6 0 4 6

  4. 1 3 0 0

 • G5
  1. 2 7 5 0

   0 3 5 8

  2. 5 0 5 2

   4 0 0 9

  3. 2 8 4 9

   7 3 9 0

 • G6
  1. 5 7 9

  2. 5 8 1

  3. 6 9 3

 • G7
  1. 7 1

  2. 3 3

  3. 1 5

  4. 3 7

 • Đầu  
 • 0 3,0,9
 • 1 8,5
 • 2 3,8,5
 • 3 1,6,3,7
 • 4 0,6,9
 • 5 2,0,2,8
 • 6 2
 • 7 6,0,9,1
 • 8 1
 • 9 0,3
 •   Đuôi
 • 7,4,0,5,9 0
 • 3,8,7 1
 • 6,5,5 2
 • 2,0,9,3 3
 • - 4
 • 2,1 5
 • 7,3,4 6
 • 3 7
 • 1,2,5 8
 • 4,0,7 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 17-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 17-12-2021

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 7 3 1 5 7

 • G1
  1. 7 4 2 3 0

 • G2
  1. 2 4 7 7 0

  2. 5 8 6 8 8

 • G3
  1. 2 1 1 1 9

   8 6 1 3 0

  2. 1 1 3 0 4

   3 2 6 0 5

  3. 9 4 4 9 3

   3 1 7 0 4

 • G4
  1. 4 4 0 7

  2. 7 3 3 7

  3. 7 6 0 0

  4. 4 9 5 6

 • G5
  1. 0 9 7 6

   9 4 8 1

  2. 1 8 0 2

   2 5 4 4

  3. 5 5 8 5

   9 1 4 2

 • G6
  1. 1 2 3

  2. 7 4 6

  3. 2 3 9

 • G7
  1. 4 4

  2. 9 9

  3. 3 9

  4. 4 3

 • Đầu  
 • 0 4,5,4,7,0,2
 • 1 9
 • 2 3
 • 3 0,0,7,9,9
 • 4 4,2,6,4,3
 • 5 7,6
 • 6 -
 • 7 0,6
 • 8 8,5,1
 • 9 3,9
 •   Đuôi
 • 3,7,3,0 0
 • 8 1
 • 0,4 2
 • 9,2,4 3
 • 0,0,4,4 4
 • 0,8 5
 • 5,7,4 6
 • 5,0,3 7
 • 8 8
 • 1,3,9,3 9

Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 10-12-2021 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 6» 10-12-2021

Hải Phòng Thống kê

 • ĐB
  1. 2 5 2 0 6

 • G1
  1. 1 7 3 7 5

 • G2
  1. 9 1 3 6 9

  2. 5 5 1 7 2

 • G3
  1. 3 2 1 9 3

   8 0 0 6 5

  2. 0 7 5 4 6

   6 7 3 8 1

  3. 4 4 6 2 4

   2 7 8 7 4

 • G4
  1. 0 1 0 3

  2. 1 4 6 1

  3. 2 9 1 1

  4. 3 4 6 1

 • G5
  1. 9 9 9 5

   5 8 7 7

  2. 8 5 8 9

   3 3 2 7

  3. 6 5 3 0

   7 6 5 1

 • G6
  1. 0 4 5

  2. 7 2 4

  3. 8 7 6

 • G7
  1. 3 2

  2. 2 4

  3. 8 1

  4. 0 6

 • Đầu  
 • 0 6,3,6
 • 1 1
 • 2 4,7,4,4
 • 3 0,2
 • 4 6,5
 • 5 1
 • 6 9,5,1,1
 • 7 5,2,4,7,6
 • 8 1,9,1
 • 9 3,5
 •   Đuôi
 • 3 0
 • 8,6,1,6,5,8 1
 • 7,3 2
 • 9,0 3
 • 2,7,2,2 4
 • 7,6,9,4 5
 • 0,4,7,0 6
 • 7,2 7
 • - 8
 • 6,8 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  XSMB - SXMB - XS Miền Bắc - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng tuần

  Giới thiệu về xổ số Hải Phòng

  XSHP được mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso5h.com nhanh và chính xác nhất.

  Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hải Phòng có trụ sở chính tại số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc. 

  Xổ số theo đài Hải Phòng được quay ở đâu?

  Vé số Mb Hải Phòng được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.

  Chủ đề chính: xsmb, ket qua xsmb, xsmb 30 ngay, xsmb hom nay, xsmb thu 3, xsmb thu 4, xsmb thu 5, truc tiep xsmb, xsmb thu 6, kết quả xsmb, xsmb thu 2, xsmb thu 7, xsmb cn, xsmb truc tiep, xsmb chu nhat, xsmb hôm nay, xsmb tuan, xsmb t7, xsmb t2, xsmb t5, xsmb t6, xsmb wap, xo so mien bac, kết quả xổ số miền bắc, so xo mien bac, xs mb, kqxsmb, xsmb hom nay, xổ số trực tiếp miền bắc, xsmbac, kqxs miền bắc, xo so, ket qua so xo.

  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMB (Xổ số miền Bắc):

  Lịch quay số mở thưởng SXMB:

  Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc:

  Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Thời gian quay số mở thưởng:

  Từ 19h15 đến 19h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

  Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc:

  (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

  Loại vé 10,000đ: Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

  Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
  Giải Đặc biệt 1,000,000,000 3 3,000,000,000 100,000 lần
  Giải phụ ĐB 20,000,000 12 600,000,000 50,000 lần
  Giải nhất 20,000,000 15 300,000,000 2,000 lần
  Giải nhì 5,000,000 30 150,000,000 500 lần
  Giải ba 2,000,000 90 180,000,000 200 lần
  Giải tư 400,000 600 240,000,000 40 lần
  Giải năm 200,000 900 180,000,000 20 lần
  Giải sáu 100,000 4500 450,000,000 10 lần
  Giải bảy 40,000 60000 2,400,000,000 4 lần

  Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng

  Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.

  Trúng XS Hải Phòng, đổi trả thưởng ở đâu?