Trang chủ >> Xổ Số Miền Bắc

Xổ Số Miền Bắc

 • Chủ nhật
  ( Thái Bình )
 • Thứ 2
  ( Hà Nội )
 • Thứ 3
  ( Quảng Ninh )
 • Thứ 4
  ( Bắc Ninh )
 • Thứ 5
  ( Hà Nội )
 • Thứ 6
  ( Hải Phòng )
 • Thứ 7
  ( Nam Định )

Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 27-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 5» 27-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 1 6 4 4 0

 • G1
  1. 6 4 3 5 1

 • G2
  1. 3 1 0 5 5

  2. 8 0 3 7 1

 • G3
  1. 4 9 9 9 4

   9 1 4 3 9

  2. 5 8 5 6 5

   2 8 8 7 0

  3. 0 1 6 5 8

   5 7 2 3 2

 • G4
  1. 0 3 4 9

  2. 9 3 2 1

  3. 0 8 6 6

  4. 1 7 4 0

 • G5
  1. 2 2 1 4

   5 3 1 6

  2. 4 5 2 8

   2 6 2 5

  3. 9 3 2 8

   0 2 3 3

 • G6
  1. 8 0 1

  2. 9 2 2

  3. 6 7 9

 • G7
  1. 4 7

  2. 7 6

  3. 0 1

  4. 7 1

 • Đầu  
 • 0 1,1
 • 1 4,6
 • 2 1,8,8,5,2
 • 3 9,2,3
 • 4 0,9,0,7
 • 5 1,5,8
 • 6 5,6
 • 7 1,0,9,6,1
 • 8 -
 • 9 4
 •   Đuôi
 • 4,7,4 0
 • 5,7,2,0,0,7 1
 • 3,2 2
 • 3 3
 • 9,1 4
 • 5,6,2 5
 • 6,1,7 6
 • 4 7
 • 5,2,2 8
 • 3,4,7 9

Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 24-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 2» 24-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 9 7 1 3 2

 • G1
  1. 8 7 6 4 6

 • G2
  1. 2 5 2 6 0

  2. 2 1 7 5 3

 • G3
  1. 2 8 0 0 2

   0 4 0 9 3

  2. 8 3 3 0 8

   4 4 2 5 9

  3. 9 8 6 1 0

   7 0 4 9 7

 • G4
  1. 3 7 5 2

  2. 6 7 0 5

  3. 8 6 7 8

  4. 4 6 9 9

 • G5
  1. 4 6 9 7

   4 9 6 3

  2. 8 5 0 2

   1 7 0 0

  3. 1 4 1 3

   8 2 5 8

 • G6
  1. 5 9 4

  2. 8 2 5

  3. 1 9 8

 • G7
  1. 6 2

  2. 6 7

  3. 7 7

  4. 2 5

 • Đầu  
 • 0 2,8,5,2,0
 • 1 0,3
 • 2 5,5
 • 3 2
 • 4 6
 • 5 3,9,2,8
 • 6 0,3,2,7
 • 7 8,7
 • 8 -
 • 9 3,7,9,7,4,8
 •   Đuôi
 • 6,1,0 0
 • - 1
 • 3,0,5,0,6 2
 • 5,9,1,6 3
 • 9 4
 • 0,2,2 5
 • 4 6
 • 9,9,6,7 7
 • 0,7,5,9 8
 • 5,9 9

Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 20-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 5» 20-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 7 1 0 8 5

 • G1
  1. 1 8 3 2 8

 • G2
  1. 7 8 7 9 7

  2. 4 8 5 4 1

 • G3
  1. 4 6 9 5 6

   5 5 3 6 7

  2. 5 6 0 0 8

   3 9 1 9 0

  3. 5 4 1 0 0

   5 0 4 7 3

 • G4
  1. 5 3 8 2

  2. 2 3 1 6

  3. 9 9 0 2

  4. 5 8 2 5

 • G5
  1. 7 6 4 3

   0 5 5 4

  2. 2 1 2 7

   6 4 4 8

  3. 0 4 4 1

   9 3 8 7

 • G6
  1. 1 3 8

  2. 7 6 4

  3. 4 8 4

 • G7
  1. 4 9

  2. 4 1

  3. 7 1

  4. 2 5

 • Đầu  
 • 0 8,0,2
 • 1 6
 • 2 8,5,7,5
 • 3 8
 • 4 1,3,1,8,9,1
 • 5 6,4
 • 6 7,4
 • 7 3,1
 • 8 5,2,7,4
 • 9 7,0
 •   Đuôi
 • 0,9 0
 • 4,4,4,7 1
 • 8,0 2
 • 7,4 3
 • 5,6,8 4
 • 8,2,2 5
 • 5,1 6
 • 9,6,2,8 7
 • 2,0,4,3 8
 • 4 9

Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 17-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 2» 17-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 8 8 0 4 1

 • G1
  1. 3 6 7 3 0

 • G2
  1. 7 3 0 8 9

  2. 3 8 2 9 8

 • G3
  1. 6 5 7 5 7

   8 6 7 9 6

  2. 4 5 1 7 5

   9 2 6 3 8

  3. 3 0 7 0 8

   8 2 5 9 8

 • G4
  1. 7 6 2 1

  2. 2 1 6 4

  3. 0 6 6 4

  4. 0 0 2 2

 • G5
  1. 3 8 7 0

   1 2 6 5

  2. 3 3 0 5

   5 1 3 1

  3. 1 7 5 2

   5 4 7 7

 • G6
  1. 0 9 9

  2. 5 3 9

  3. 4 7 9

 • G7
  1. 0 9

  2. 1 7

  3. 4 4

  4. 3 9

 • Đầu  
 • 0 8,5,9
 • 1 7
 • 2 1,2
 • 3 0,8,1,9,9
 • 4 1,4
 • 5 7,2
 • 6 4,4,5
 • 7 5,0,7,9
 • 8 9
 • 9 8,6,8,9
 •   Đuôi
 • 3,7 0
 • 4,2,3 1
 • 2,5 2
 • - 3
 • 6,6,4 4
 • 7,0,6 5
 • 9 6
 • 5,7,1 7
 • 9,0,3,9 8
 • 8,9,3,7,0,3 9

Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 13-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 5» 13-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 4 6 6 3 8

 • G1
  1. 8 9 4 1 2

 • G2
  1. 7 2 7 3 7

  2. 8 7 7 5 6

 • G3
  1. 5 7 9 7 4

   1 8 5 2 1

  2. 9 9 5 9 5

   9 1 4 8 4

  3. 9 1 7 1 8

   4 8 8 2 0

 • G4
  1. 4 5 9 5

  2. 0 5 5 1

  3. 1 7 8 2

  4. 4 5 1 2

 • G5
  1. 9 9 6 5

   5 9 0 1

  2. 8 2 5 8

   9 2 3 9

  3. 5 6 9 0

   9 0 3 6

 • G6
  1. 3 1 2

  2. 8 8 1

  3. 5 2 8

 • G7
  1. 2 8

  2. 8 8

  3. 0 4

  4. 0 8

 • Đầu  
 • 0 1,4,8
 • 1 2,8,2,2
 • 2 1,0,8,8
 • 3 8,7,9,6
 • 4 -
 • 5 6,1,8
 • 6 5
 • 7 4
 • 8 4,2,1,8
 • 9 5,5,0
 •   Đuôi
 • 2,9 0
 • 2,5,0,8 1
 • 1,8,1,1 2
 • - 3
 • 7,8,0 4
 • 9,9,6 5
 • 5,3 6
 • 3 7
 • 3,1,5,2,2,8,0 8
 • 3 9

Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 10-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 2» 10-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 0 8 8 4 5

 • G1
  1. 4 0 1 7 3

 • G2
  1. 6 6 6 8 6

  2. 0 3 9 7 7

 • G3
  1. 5 6 8 6 4

   6 8 9 4 8

  2. 0 6 1 3 6

   6 7 9 8 1

  3. 5 3 0 5 0

   4 2 6 8 1

 • G4
  1. 3 0 8 2

  2. 1 0 4 3

  3. 9 5 9 6

  4. 7 3 0 7

 • G5
  1. 0 8 2 1

   7 9 3 3

  2. 8 3 2 2

   0 5 3 5

  3. 1 6 2 4

   1 2 6 3

 • G6
  1. 1 6 3

  2. 8 7 3

  3. 9 5 5

 • G7
  1. 6 4

  2. 5 4

  3. 5 2

  4. 0 6

 • Đầu  
 • 0 7,6
 • 1 -
 • 2 1,2,4
 • 3 6,3,5
 • 4 5,8,3
 • 5 0,5,4,2
 • 6 4,3,3,4
 • 7 3,7,3
 • 8 6,1,1,2
 • 9 6
 •   Đuôi
 • 5 0
 • 8,8,2 1
 • 8,2,5 2
 • 7,4,3,6,6,7 3
 • 6,2,6,5 4
 • 4,3,5 5
 • 8,3,9,0 6
 • 7,0 7
 • 4 8
 • - 9

Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 06-01-2022 - XSMB

Xổ Số Miền Bắc» Thứ 5» 06-01-2022

Hà Nội Thống kê

 • ĐB
  1. 9 8 4 3 7

 • G1
  1. 2 5 1 0 0

 • G2
  1. 2 2 3 6 8

  2. 3 7 2 7 1

 • G3
  1. 8 8 3 0 0

   6 0 5 3 2

  2. 0 9 7 2 1

   2 6 3 7 5

  3. 0 7 8 4 3

   9 1 0 5 9

 • G4
  1. 8 3 3 8

  2. 0 4 9 8

  3. 7 2 0 6

  4. 4 4 4 4

 • G5
  1. 8 1 3 5

   3 4 3 6

  2. 6 1 7 9

   8 6 7 8

  3. 9 3 5 6

   8 4 5 1

 • G6
  1. 7 8 3

  2. 2 4 0

  3. 9 4 6

 • G7
  1. 9 5

  2. 7 2

  3. 7 7

  4. 3 0

 • Đầu  
 • 0 0,0,6
 • 1 -
 • 2 1
 • 3 7,2,8,5,6,0
 • 4 3,4,0,6
 • 5 9,6,1
 • 6 8
 • 7 1,5,9,8,2,7
 • 8 3
 • 9 8,5
 •   Đuôi
 • 0,0,4,3 0
 • 7,2,5 1
 • 3,7 2
 • 4,8 3
 • 4 4
 • 7,3,9 5
 • 0,5,3,4 6
 • 3,7 7
 • 6,3,9,7 8
 • 5,7 9
 • CN
 • T2
 • T3
 • T4
 • T5
 • T6
 • T7

  Một số thông tin về xổ số Miền Bắc:

  Lịch quay số mở thưởng:

  Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
  Loại vé 10,000đ, áp dụng từ 1/7/2020
  Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

  Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Số lượng giải Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
  Giải ĐB 500 triệu 6 3 tỷ vnđ 50,000 lần
  G.phụ ĐB 25 triệu 9 225 triệu 2,500 lần
  Giải nhất 10 triệu 15 150 triệu 1,000 lần
  Giải nhì 5 triệu 30 150 triệu 500 lần
  Giải ba 1 triệu 90 90 triệu 100 lần
  Giải tư 400,000 600 240 triệu 40 lần
  Giải năm 200,000 900 180 triệu 20 lần
  Giải sáu 100,000 4500 450 triệu 10 lần
  Giải bảy 40,000 60000 2,4 tỷ vnđ 4 lần

  Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng

  Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng

  Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng

  Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.

  Một số thông tin về XSMB:
  - Thời gian quay xổ số miền bắc trực tiếp là 18h15
  - Địa điểm quay mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc:

  Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSMB gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Thủ Đô theo địa chỉ: 53E đường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123

  Chủ đề chính: xshn, xshn thu7, xshn thu5, xổ số miền bắc thứ bảy, xổ số miền bắc thứ năm, xshn thu 3, xshn thu2, xsmb thu 3, xsmb thu 2, xổ số miền bắc thứ sáu, xổ số hà nội, xổ số trực tiếp hà nội, trực tiếp xổ số hà nội, xổ số kiến thiết hà nội, xổ số hà nội trực tiếp, xổ số hà nội thứ tư, xổ số hà nội thứ ba, xổ số hà nội thứ sáu.

  Xổ số Miền Bắc có các loại hình sau: