Loading...

Chọn tỉnh thành按照北部,南部-正省,南部-副省一,南部-副省二,中部-正省,中部-副省一。

Kết quả số đề chưa ra

Số cần tìm 00
Thời gian tìm kiếm 10/07/20 đến 09/08/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 10/07/20(Giải đặc biệt: 77969)đến 08/08/20(Giải đặc biệt: 12958 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 04/08/20(Giải đặc biệt: 00000)đến 08/08/20 Tổng cộng:4 Lần
Số cần tìm 01
Thời gian tìm kiếm 10/07/20 đến 09/08/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 10/07/20(Giải đặc biệt: 77969)đến 08/08/20(Giải đặc biệt: 12958 Tổng cộng:30 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 04/08/20(Giải đặc biệt: 00000)đến 08/08/20 Tổng cộng:4 Lần
Số cần tìm 02
Thời gian tìm kiếm 10/07/20 đến 09/08/20
Lần dài nhất chưa xuất hiện 15/07/20(Giải đặc biệt: 70102)đến 08/08/20(Giải đặc biệt: 12958 Tổng cộng:24 Lần
Lần ngắn nhất chưa xuất hiện 04/08/20(Giải đặc biệt: 00000)đến 08/08/20 Tổng cộng:4 Lần