Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Đến ngày
  • Tổng
  • Đuôi
  • Đầu

搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数

Đầu Thời Đến ngày Giải đặc biệt Số lần chưa xuất hiện Số lần dài nhất chưa xuất hiện
0 12/06/20   đến   06/07/20 51903 23 Lần 61 Lần
1 26/06/20   đến   06/07/20 01316 9 Lần 70 Lần
2 03/07/20   đến   06/07/20 58827 2 Lần 67 Lần
3 01/07/20   đến   06/07/20 44435 4 Lần 59 Lần
4 14/06/20   đến   06/07/20 36347 21 Lần 55 Lần
5 28/06/20   đến   06/07/20 36351 7 Lần 58 Lần
6 23/06/20   đến   06/07/20 34062 12 Lần 64 Lần
7 05/07/20   đến   06/07/20 11070 0 Lần 39 Lần
8 25/06/20   đến   06/07/20 46982 10 Lần 56 Lần
9 23/05/20   đến   06/07/20 98991 43 Lần 51 Lần