Loading...
MEGA Tỉ lệ % MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T4 T6 CN Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-45
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

1.11% 2 lần
02

1.11% 2 lần
03

0% 0 lần
04

3.33% 6 lần
05

2.22% 4 lần
06

1.67% 3 lần
07

2.22% 4 lần
08

0.56% 1 lần
09

2.78% 5 lần
10

2.78% 5 lần
11

2.22% 4 lần
12

1.11% 2 lần
13

3.33% 6 lần
14

3.33% 6 lần
15

2.78% 5 lần
16

1.67% 3 lần
17

4.44% 8 lần
18

3.89% 7 lần
19

3.89% 7 lần
20

1.67% 3 lần
21

1.67% 3 lần
22

3.33% 6 lần
23

1.67% 3 lần
24

1.67% 3 lần
25

1.11% 2 lần
26

2.78% 5 lần
27

1.67% 3 lần
28

1.11% 2 lần
29

0.56% 1 lần
30

1.11% 2 lần
31

2.78% 5 lần
32

2.78% 5 lần
33

2.78% 5 lần
34

0.56% 1 lần
35

2.78% 5 lần
36

1.67% 3 lần
37

0.56% 1 lần
38

2.22% 4 lần
39

2.22% 4 lần
40

2.22% 4 lần
41

3.89% 7 lần
42

2.22% 4 lần
43

3.33% 6 lần
44

2.78% 5 lần
45

4.44% 8 lần

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 09/08/20
 • L L C L C L

 • 2
 • 07/08/20
 • L C L C L C

 • 3
 • 05/08/20
 • C C L C L C

 • 4
 • 02/08/20
 • C L C L L C

 • 5
 • 31/07/20
 • C L L L C L

 • 6
 • 29/07/20
 • C C C L C L

 • 7
 • 26/07/20
 • L L L L L L

 • 8
 • 24/07/20
 • C L L L L L

 • 9
 • 22/07/20
 • L L C C C C

 • 10
 • 19/07/20
 • L L C L C L

 • 11
 • 17/07/20
 • C C C C C L

 • 12
 • 15/07/20
 • C L C L C L

 • 13
 • 12/07/20
 • C L L L L L

 • 14
 • 10/07/20
 • C C C L L L

 • 15
 • 08/07/20
 • C L L L L C

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 16
 • 05/07/20
 • L C C L C L

 • 17
 • 03/07/20
 • C L L C C C

 • 18
 • 01/07/20
 • C L C C C L

 • 19
 • 28/06/20
 • C L C C L L

 • 20
 • 26/06/20
 • L L L C C L

 • 21
 • 24/06/20
 • L L C C L C

 • 22
 • 21/06/20
 • L L L L C C

 • 23
 • 19/06/20
 • C C L L C L

 • 24
 • 17/06/20
 • L C C L C L

 • 25
 • 14/06/20
 • L C C L C L

 • 26
 • 12/06/20
 • L C C L C L

 • 27
 • 10/06/20
 • C L L L C L

 • 28
 • 07/06/20
 • C L L C L C

 • 29
 • 05/06/20
 • C L C C C L

 • 30
 • 03/06/20
 • L L L L C L