Trang chủ >> THỐNG KÊ >> MAX 4D >> Thống kê MAX 4D

Vị trí 4D MAX4D Chẵn Lẻ MAX4D
 • Thứ
 • Kỳ
 • Giải thưởng
 • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
 • Thứ:
  T3 T5 T7 Tất cả

默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期

Thứ tự Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4
0 23 19 23 14
1 11 23 26 20
2 18 20 21 20
3 18 15 14 20
4 23 14 23 21
5 12 15 15 12
6 16 18 13 19
7 15 21 11 22
8 24 19 19 13
9 20 16 15 19

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Giải nhất
 • Giải nhì
 • Giải ba
 • 1
 • 03/12/20
 • E

  L C L L

 • C

  L L L C

  A

  C C C L

 • B

  C L C L

  D

  C L C L

  G

  C L L C

 • 2
 • 01/12/20
 • B

  C C C L

 • E

  L L L L

  D

  C C L L

 • A

  C C C L

  C

  L L C L

  G

  C L L C

 • 3
 • 28/11/20
 • B

  C C C C

 • E

  L L C L

  D

  C L L C

 • A

  C C C L

  C

  C C C L

  G

  L L C C

 • 4
 • 26/11/20
 • B

  C C C L

 • A

  C L C L

  G

  C C C C

 • C

  C L L L

  D

  C C L L

  E

  C C L L

 • 5
 • 24/11/20
 • C

  C C C L

 • G

  L C C C

  B

  L L L C

 • A

  L L L C

  D

  L C C L

  E

  C L C C

 • 6
 • 21/11/20
 • A

  C L L C

 • E

  C L L C

  C

  C C C C

 • B

  C C L C

  D

  L C C C

  G

  L C C C

 • 7
 • 19/11/20
 • E

  C C C L

 • B

  L L L L

  G

  L L L C

 • A

  L L C C

  C

  L C L C

  D

  C C L L

 • 8
 • 17/11/20
 • A

  L L C C

 • G

  C C L L

  C

  C C L L

 • B

  L L L L

  D

  L L C L

  E

  C L L C

 • 9
 • 14/11/20
 • B

  C C C L

 • G

  C L C L

  E

  C C C C

 • A

  L L L L

  C

  L C C C

  D

  L C C C

 • 10
 • 12/11/20
 • G

  L C C L

 • A

  C L C L

  B

  C C L C

 • C

  L C L L

  D

  C C L L

  E

  C C C L

 • 11
 • 10/11/20
 • D

  C L L L

 • E

  C C L L

  C

  C L C L

 • A

  L L L C

  B

  C L L L

  G

  L C L L

 • 12
 • 07/11/20
 • A

  C L L L

 • B

  L L C C

  G

  C L C C

 • C

  C L C L

  D

  C C C C

  E

  L C L L

 • 13
 • 05/11/20
 • G

  L C C C

 • A

  L C C C

  C

  C L C C

 • B

  L L C C

  D

  C C L C

  E

  L L C C

 • 14
 • 03/11/20
 • G

  C L L C

 • A

  C C L C

  D

  C C C C

 • B

  C C C C

  C

  L C L L

  E

  C L L L

 • 15
 • 31/10/20
 • C

  L L C C

 • G

  L C L L

  B

  C L L C

 • A

  C C C L

  D

  C C C C

  E

  C C L C

 • 16
 • 29/10/20
 • C

  C C C C

 • B

  L C L L

  E

  C C L L

 • A

  L L C L

  D

  L L L L

  G

  C C C C

 • 17
 • 27/10/20
 • B

  C L C C

 • A

  L C C C

  G

  C L C C

 • C

  C L L C

  D

  L C C L

  E

  C C C C

 • 18
 • 24/10/20
 • A

  C L C L

 • G

  C L C C

  B

  C C L L

 • C

  L C L C

  D

  C L L L

  E

  L L C C

 • 19
 • 22/10/20
 • B

  C L C L

 • D

  L L C C

  A

  C L C L

 • C

  C C C L

  E

  L C C L

  G

  C C C C

 • 20
 • 20/10/20
 • C

  L C C C

 • A

  L L L C

  B

  C L L L

 • D

  C C C L

  E

  C L C L

  G

  L C C L

 • 21
 • 17/10/20
 • A

  C C C C

 • E

  C L L L

  C

  L L L L

 • B

  C C L C

  D

  C C C C

  G

  L L C C

 • 22
 • 15/10/20
 • A

  C L C C

 • B

  C C C L

  E

  L L L C

 • C

  C L C C

  D

  L L C C

  G

  C L C L

 • 23
 • 13/10/20
 • E

  C C C L

 • B

  C L C C

  D

  C C C L

 • A

  L C L L

  C

  L C C L

  G

  L C C C

 • 24
 • 10/10/20
 • C

  C L C C

 • A

  C C L L

  D

  C L C C

 • B

  C L C L

  E

  L L L L

  G

  L C C L

 • 25
 • 08/10/20
 • E

  L C L L

 • B

  C C C L

  D

  L C C L

 • A

  C L L C

  C

  L C L C

  G

  C L C C

 • 26
 • 06/10/20
 • G

  L L L C

 • D

  L C L C

  B

  C C C L

 • A

  L L L L

  C

  L L L C

  E

  L L L L

 • 27
 • 03/10/20
 • G

  L L L L

 • D

  C L C L

  A

  C L L C

 • B

  C C C L

  C

  C L C L

  E

  C C L L

 • 28
 • 01/10/20
 • G

  L L L C

 • C

  C L L C

  E

  L L L C

 • A

  C C C L

  B

  L L C C

  D

  L L C L

 • 29
 • 29/09/20
 • D

  L L L L

 • E

  C C L L

  G

  L L L C

 • A

  C C L C

  B

  L L L L

  C

  C L C C

 • 30
 • 26/09/20
 • A

  L C L C

 • C

  L C L C

  G

  C C C C

 • B

  L L C L

  D

  C C L L

  E

  L C L L