Loading...
Chẵn Lẻ MAX3D
  • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
  • Thứ:
    T2 T4 T6 Tất cả

统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的

Thứ tự Thời gian Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải ba
1 10/08/20 L L C C C C L C C C C C L L L C C C L C L C C C C C L C C L C L C C C C L L C L L L L L L L L L C C L C L C L L C C C C
2 07/08/20 C L C L C C L L L L L L C C L L C C L C C L C L L C L C C L C C L C L L L L C C L L L L C L C C C L L L L C C C C L C L
3 05/08/20 C L L C C C C L C C C C L L C L L C C C L L C C C L C C C C L L L L L C L L L L C C L L C C C C L C C C L L L L L L L L
4 03/08/20 C C L L C L C L L L C C L C C C L L C C L C L L L L L L C L L L C L L L C C C L L L L C L L L L L L L C C L L C C C C C
5 31/07/20 C C C C C C C L C C L C L C C L L C L C C C C L C C L C L L L L L L C L C L C L L C C L C C L C L C C L C C C C C L C C
6 29/07/20 C L L L L L C L C L C C L C L C L L L L C C L L C L C L C C C L L L L C L L L L L C L L L L C L C L L C L C L L L L C L
7 27/07/20 C L L L L L C L L C C C C L L L L L L L C L C L C L C C C L L L C L C L L L L L C L L L L C C L L L L L C L C C L C L C
8 24/07/20 C L L L L C L L C L L L C L L C C C L C C L L L C L L L C C L C C L C C L L C C L C C L C C C L C L L C L C L L L C L L
9 22/07/20 C L C C L C C C C L C L C L L L C L L C C L C C L L C C L L L C C L L L C C C L C L C C C L C C C C C C L C C L C C C L
10 20/07/20 L L C C L C L C C C C C L C L C L C L C C C C L C C L C C L L C C C L C L L C L C L L C L C L L L C L C C C C C C L L L
11 17/07/20 L L C C C L L L L L C L L L C C L L C L C L C C L C C C C L C C C L L C L C L L C L L C L C L C L C L L L L L L C L L C
12 15/07/20 L L C L C C L L L L L L C C C C L C L C C L L L L C L L C C C C C L C L L L C C C L L L L C L L C L L C C L C L C C L C
13 13/07/20 L L C L C L L C C C C C C L C C L C L C C C C C L L L C L C C L C C C L L C C C L L L C L L C L C L C C C L C C L L C L
14 10/07/20 L C L C C L C L L L L C L L L C C L C C C L L C C C L L L C C L C C L L L C L C L L L L C L C C C L C C L L C L L L C C
15 08/07/20 L C C C C C L L C C L L L L L L C C L L C C L C C L C L C C C L L C L C C C L L L C C C L L L C C C C L L L L L C C C L
16 06/07/20 L L L L L C L L L L L C C C L L L C L C C C C C C L C L L C L C C L C C C L C L L L L L C L C L L C C L C C C L L L C C
17 03/07/20 L L C L C C C L L L C C C L L C C C L C C C L C C C C C C C C L C L L C C C L C C C C L C L C C C L C C C L L L L L L C
18 01/07/20 C C L C C C C L C C L L L L L L C C C C C C L C L L L L L C L L L C C C C C L C L L C L L L C C C C C L L L C C L C C L
19 29/06/20 L C C L L C C L C C L L C L C L L C L L C C L L L C L C L C C L L L L C L C C C C L C L C C L C C L C L L L C C C L L L
20 26/06/20 L L C C C C C C L L L L L C L C C C L L C L C L L C C L C L C C L C C C C L L L C L C C L C C C C C L C L L C L L L L C
21 24/06/20 L L C L L C L C L L L L L L L L L L L L C L C C C L L L C L L C C L C L C C C C L L C L L C C C C C C L L C C L L C C C
22 22/06/20 C C L C L L C L C C C L L L L C L C C C C C C L C L L C L C C L L C C L C L C C L L L C C C C L L C C L C C C C L L L L
23 19/06/20 C L C C L C L C C C L C C C L C C C L C C C L C C C C L L L C C L C C L C C L L L C L C L L L C C L L C L L L C C L C L
24 17/06/20 L C L C L C C C C L C L C C C C L L L C C L L C L C L C C L C L L L C L L L C L L C L L C C L L C C C L C C L C L L C C
25 15/06/20 C C L L C C L C L L L C L L L L C C C L L C C C L L L C L C L L C L C L L C L C C L C C C L L L C C C L L C C C C C L L
26 12/06/20 L C C C L L C L L C L L L C C L L C C L C C L L L C C L C C L C L L C L L C C L C C L C C C L L L L L C L L C C C L L C
27 10/06/20 C L C C L L C L C C L C C C C C L L L L C L C L L C C C L L L C C L C C C C C L L L C C C L C C C C C C L C C C C L L L
28 08/06/20 C L C C L C C L C C C C L C L C C L L C C C L L L C L C C L L C C L L L L L C C C L C C C C C L C C C C L C C C L C C L
29 05/06/20 L L C C C C L L L L L L L L C C C L L L C L C L C L L C L L C C C C L L C C L C C C C L L C C L L L L C L C C L C L C C
30 03/06/20 C L L L L L C C C C C C C C C L C L C L L C C L L C C C C L L L L C L C C L L C L C L C C L L C C C C L L L C C L L C C