Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số

搜索省份,搜索日期 在任何彩奖最后两个号码,出现期数,并显示出现在那个奖项,及上期到今未出现过多期

Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 05/07/20 Thái Bình Chủ nhật 1 lần G1-1 0 Lần
2 01/07/20 Bắc Ninh Thứ 4 1 lần G7-3 0 Lần
3 29/06/20 Hà Nội Thứ 2 1 lần G4-4 0 Lần
Tổng số lần 00 xuất hiện :3 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 05/07/20 Thái Bình Chủ nhật 1 lần G3-1 0 Lần
2 02/07/20 Hà Nội Thứ 5 1 lần G4-1 0 Lần
Tổng số lần 01 xuất hiện :2 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 03/07/20 Hải Phòng Thứ 6 1 lần G4-4 2 Lần
2 01/07/20 Bắc Ninh Thứ 4 1 lần G3-3 2 Lần
Tổng số lần 02 xuất hiện :2 lần