Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số

搜索省份,搜索日期 在任何彩奖最后两个号码,出现期数,并显示出现在那个奖项,及上期到今未出现过多期

Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 26/05/20 Quảng Ninh Thứ 3 1 lần G7-3 1 Lần
2 25/05/20 Hà Nội Thứ 2 1 lần G4-4 1 Lần
Tổng số lần 00 xuất hiện :2 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 26/05/20 Quảng Ninh Thứ 3 1 lần G5-2 1 Lần
2 23/05/20 Nam Định Thứ 7 1 lần G3-3 1 Lần
3 21/05/20 Hà Nội Thứ 5 1 lần G3-5 1 Lần
Tổng số lần 01 xuất hiện :3 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 23/05/20 Nam Định Thứ 7 2 lần G3-2 G5-6 4 Lần
2 21/05/20 Hà Nội Thứ 5 1 lần G1-1 4 Lần
Tổng số lần 02 xuất hiện :3 lần
© Copyright 2020 -  xoso5h.com