Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Thứ
  • Kỳ
  • Số

搜索省份,搜索日期 在任何彩奖最后两个号码,出现期数,并显示出现在那个奖项,及上期到今未出现过多期

Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 05/08/20 Bắc Ninh Thứ 4 1 lần G3-6 3 Lần
2 02/08/20 Thái Bình Chủ nhật 2 lần G5-5 G7-3 3 Lần
Tổng số lần 00 xuất hiện :3 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 04/08/20 Quảng Ninh Thứ 3 3 lần G3-4 G5-1 G6-2 4 Lần
Tổng số lần 01 xuất hiện :3 lần
Thứ tự Ngày Tỉnh thành Thứ Số lần xuất hiện Giải xuất hiện chữ số Từ lần xuất hiện gần nhất đến nay chưa xuất hiện
1 06/08/20 Hà Nội Thứ 5 1 lần G5-1 2 Lần
Tổng số lần 02 xuất hiện :1 lần