Loading...
với lần xổ số gần nhất

Thái Bình

Con Số SỔ MƠ Thống kê (với 30 xuất hiện)
ĐB 32765 Bao diêm 8
G1 48805 7
G2 42980 13
16309 Chuyển nhà xí 9
G3 87948 Cá trê 10
70554 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 7
13051 11
51276 Cá chuồn 11
90746 Cảnh buồn 8
10216 9
G4 0842 Sông ngòi 13
6602 Nhà bằng bạc 10
4374 Nghe caset điện yếu 6
7202 Nhà bằng bạc 10
G5 6489 Xem đánh nhau 9
2609 Chuyển nhà xí 9
1034 Bánh pháo 10
3280 13
6116 9
7370 6
G6 552 7
436 Khâu vá 8
594 Con rết 11
G7 22 7
80 13
59 Cá chuối 10
44 7