Trang chủ >> CẦU LOTO >> Cầu đặc biệt theo thứ

 • Chọn tỉnh thành
 • Thứ
 • Số ngày cầu chạy
  (MAX=6

二中一:两个数字出现任意一个数字即可;二中二:两个数字都出现,跟顺序无关:
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Đầu 0 00
位置编号
 • 46,56
 • 56,46
 • 56,84
 • 84,56
01
位置编号
 • 46,74
 • 84,74
02
位置编号
 • 46,24
 • 46,100
 • 56,15
 • 56,94
 • 56,105
 • 84,24
 • 84,100
03
位置编号
 • 22,77
 • 28,77
 • 34,77
 • 35,77
 • 37,77
 • 46,3
 • 46,27
 • 46,77
 • 56,77
 • 72,77
 • 84,3
 • 84,27
 • 84,77
 • 85,77
 • 14,77
 • 23,77
04
位置编号
 • 56,8
 • 56,66
 • 56,41
05
位置编号
 • 46,90
 • 56,11
 • 56,43
 • 56,71
 • 84,90
 • 56,52
06
位置编号
 • 22,54
 • 28,54
 • 34,54
 • 35,54
 • 37,54
 • 46,7
 • 46,54
 • 56,54
 • 72,54
 • 84,7
 • 84,54
 • 85,54
 • 14,54
 • 23,54
07
位置编号
 • 46,45
 • 46,49
 • 46,69
 • 56,17
 • 84,45
 • 84,49
 • 84,69
 • 46,102
 • 84,102
08
位置编号
 • 22,5
 • 28,5
 • 34,5
 • 35,5
 • 37,5
 • 46,5
 • 46,86
 • 56,5
 • 56,70
 • 72,5
 • 84,5
 • 84,86
 • 85,5
 • 14,5
 • 23,5
09
位置编号
 • 46,38
 • 46,44
 • 56,30
 • 56,64
 • 56,65
 • 56,79
 • 84,38
 • 84,44
Đầu 1 10
位置编号
 • 74,46
 • 74,84
12
位置编号
 • 74,15
 • 74,94
 • 74,105
13
位置编号
 • 2,77
 • 16,77
 • 33,77
 • 74,77
 • 76,77
 • 96,77
 • 82,77
14
位置编号
 • 74,8
 • 74,66
 • 74,41
15
位置编号
 • 74,11
 • 74,43
 • 74,71
 • 74,52
16
位置编号
 • 2,54
 • 16,54
 • 33,54
 • 74,54
 • 76,54
 • 96,54
 • 82,54
17
位置编号
 • 74,17
18
位置编号
 • 2,5
 • 16,5
 • 33,5
 • 74,5
 • 74,70
 • 76,5
 • 96,5
 • 82,5
19
位置编号
 • 74,30
 • 74,64
 • 74,65
 • 74,79
Đầu 2 20
位置编号
 • 15,56
 • 24,46
 • 24,84
 • 94,56
 • 100,46
 • 100,84
 • 105,56
21
位置编号
 • 15,74
 • 94,74
 • 105,74
22
位置编号
 • 15,24
 • 15,100
 • 24,15
 • 24,94
 • 24,105
 • 94,24
 • 94,100
 • 100,15
 • 100,94
 • 100,105
 • 105,24
 • 105,100
23
位置编号
 • 4,77
 • 10,77
 • 12,77
 • 15,3
 • 15,27
 • 15,77
 • 20,77
 • 24,77
 • 42,77
 • 53,77
 • 87,77
 • 94,3
 • 94,27
 • 94,77
 • 100,77
 • 105,3
 • 105,27
 • 105,77
 • 73,77
24
位置编号
 • 24,8
 • 24,66
 • 100,8
 • 100,66
 • 24,41
 • 100,41
25
位置编号
 • 15,90
 • 24,11
 • 24,43
 • 24,71
 • 94,90
 • 100,11
 • 100,43
 • 100,71
 • 105,90
 • 24,52
 • 100,52
26
位置编号
 • 4,54
 • 10,54
 • 12,54
 • 15,7
 • 15,54
 • 20,54
 • 24,54
 • 42,54
 • 53,54
 • 87,54
 • 94,7
 • 94,54
 • 100,54
 • 105,7
 • 105,54
 • 73,54
27
位置编号
 • 15,45
 • 15,49
 • 15,69
 • 24,17
 • 94,45
 • 94,49
 • 94,69
 • 100,17
 • 105,45
 • 105,49
 • 105,69
 • 15,102
 • 105,102
 • 94,102
28
位置编号
 • 4,5
 • 10,5
 • 12,5
 • 15,5
 • 15,86
 • 20,5
 • 24,5
 • 24,70
 • 42,5
 • 53,5
 • 87,5
 • 94,5
 • 94,86
 • 100,5
 • 100,70
 • 105,5
 • 105,86
 • 73,5
29
位置编号
 • 15,38
 • 15,44
 • 24,30
 • 24,64
 • 24,65
 • 24,79
 • 94,38
 • 94,44
 • 100,30
 • 100,64
 • 100,65
 • 100,79
 • 105,38
 • 105,44
Đầu 3 30
位置编号
 • 3,46
 • 3,84
 • 27,46
 • 27,84
 • 77,22
 • 77,28
 • 77,34
 • 77,35
 • 77,37
 • 77,46
 • 77,56
 • 77,72
 • 77,84
 • 77,85
 • 77,14
 • 77,23
31
位置编号
 • 77,2
 • 77,16
 • 77,33
 • 77,74
 • 77,76
 • 77,96
 • 77,82
32
位置编号
 • 3,15
 • 3,94
 • 3,105
 • 27,15
 • 27,94
 • 27,105
 • 77,4
 • 77,10
 • 77,12
 • 77,15
 • 77,20
 • 77,24
 • 77,42
 • 77,53
 • 77,87
 • 77,94
 • 77,100
 • 77,105
 • 77,73
33
位置编号
 • 3,77
 • 19,77
 • 27,77
 • 39,77
 • 50,77
 • 77,3
 • 77,19
 • 77,27
 • 77,39
 • 77,50
 • 77,77
 • 77,81
 • 81,77
 • 26,77
 • 77,26
34
位置编号
 • 3,8
 • 3,66
 • 27,8
 • 27,66
 • 77,8
 • 77,36
 • 77,40
 • 77,66
 • 77,75
 • 77,78
 • 77,92
 • 3,41
 • 77,41
 • 77,47
 • 77,62
 • 27,41
35
位置编号
 • 3,11
 • 3,43
 • 3,71
 • 27,11
 • 27,43
 • 27,71
 • 77,11
 • 77,18
 • 77,43
 • 77,57
 • 77,71
 • 77,88
 • 77,90
 • 77,95
 • 77,106
 • 3,52
 • 77,52
 • 27,52
36
位置编号
 • 3,54
 • 19,54
 • 27,54
 • 39,54
 • 50,54
 • 77,7
 • 77,13
 • 77,54
 • 77,59
 • 77,67
 • 77,80
 • 77,99
 • 77,101
 • 81,54
 • 26,54
 • 77,63
 • 77,9
 • 77,32
37
位置编号
 • 3,17
 • 27,17
 • 77,1
 • 77,6
 • 77,17
 • 77,45
 • 77,49
 • 77,60
 • 77,69
 • 77,103
 • 77,51
 • 77,55
 • 77,83
 • 77,102
 • 77,104
38
位置编号
 • 3,5
 • 3,70
 • 19,5
 • 27,5
 • 27,70
 • 39,5
 • 50,5
 • 77,5
 • 77,21
 • 77,29
 • 77,31
 • 77,58
 • 77,61
 • 77,70
 • 77,86
 • 77,89
 • 77,93
 • 77,98
 • 81,5
 • 26,5
 • 77,25
39
位置编号
 • 3,30
 • 3,64
 • 3,65
 • 3,79
 • 27,30
 • 27,64
 • 27,65
 • 27,79
 • 77,0
 • 77,30
 • 77,38
 • 77,44
 • 77,48
 • 77,64
 • 77,65
 • 77,68
 • 77,79
 • 77,91
 • 77,97
Đầu 4 40
位置编号
 • 8,56
 • 66,56
 • 41,56
41
位置编号
 • 8,74
 • 66,74
 • 41,74
42
位置编号
 • 8,24
 • 8,100
 • 66,24
 • 66,100
 • 41,24
 • 41,100
43
位置编号
 • 8,3
 • 8,27
 • 8,77
 • 36,77
 • 40,77
 • 66,3
 • 66,27
 • 66,77
 • 75,77
 • 78,77
 • 92,77
 • 41,3
 • 41,77
 • 47,77
 • 62,77
 • 41,27
45
位置编号
 • 8,90
 • 66,90
 • 41,90
46
位置编号
 • 8,7
 • 8,54
 • 36,54
 • 40,54
 • 66,7
 • 66,54
 • 75,54
 • 78,54
 • 92,54
 • 41,7
 • 41,54
 • 47,54
 • 62,54
47
位置编号
 • 8,45
 • 8,49
 • 8,69
 • 66,45
 • 66,49
 • 66,69
 • 41,45
 • 41,69
 • 41,102
 • 66,102
 • 41,49
 • 8,102
48
位置编号
 • 8,5
 • 8,86
 • 36,5
 • 40,5
 • 66,5
 • 66,86
 • 75,5
 • 78,5
 • 92,5
 • 41,5
 • 41,86
 • 47,5
 • 62,5
49
位置编号
 • 8,38
 • 8,44
 • 66,38
 • 66,44
 • 41,38
 • 41,44
Đầu 5 50
位置编号
 • 11,56
 • 43,56
 • 71,56
 • 90,46
 • 90,84
 • 52,56
51
位置编号
 • 11,74
 • 43,74
 • 71,74
 • 52,74
52
位置编号
 • 11,24
 • 11,100
 • 43,24
 • 43,100
 • 71,24
 • 71,100
 • 90,15
 • 90,94
 • 90,105
 • 52,24
 • 52,100
53
位置编号
 • 11,3
 • 11,27
 • 11,77
 • 18,77
 • 43,3
 • 43,27
 • 43,77
 • 57,77
 • 71,3
 • 71,27
 • 71,77
 • 88,77
 • 90,77
 • 95,77
 • 106,77
 • 52,3
 • 52,77
 • 52,27
54
位置编号
 • 90,8
 • 90,66
 • 90,41
55
位置编号
 • 11,90
 • 43,90
 • 71,90
 • 90,11
 • 90,43
 • 90,71
 • 52,90
 • 90,52
56
位置编号
 • 11,7
 • 11,54
 • 18,54
 • 43,7
 • 43,54
 • 57,54
 • 71,7
 • 71,54
 • 88,54
 • 90,54
 • 95,54
 • 106,54
 • 52,7
 • 52,54
57
位置编号
 • 11,45
 • 11,49
 • 11,69
 • 43,45
 • 43,49
 • 43,69
 • 71,45
 • 71,49
 • 71,69
 • 90,17
 • 11,102
 • 43,102
 • 52,45
 • 52,69
 • 52,102
 • 71,102
 • 52,49
58
位置编号
 • 11,5
 • 11,86
 • 18,5
 • 43,5
 • 43,86
 • 57,5
 • 71,5
 • 71,86
 • 88,5
 • 90,5
 • 90,70
 • 95,5
 • 106,5
 • 52,5
 • 52,86
59
位置编号
 • 11,38
 • 11,44
 • 43,38
 • 43,44
 • 71,38
 • 71,44
 • 90,30
 • 90,64
 • 90,65
 • 90,79
 • 52,38
 • 52,44
Đầu 6 60
位置编号
 • 7,46
 • 7,84
 • 54,22
 • 54,28
 • 54,34
 • 54,35
 • 54,37
 • 54,46
 • 54,56
 • 54,72
 • 54,84
 • 54,85
 • 54,14
 • 54,23
61
位置编号
 • 54,2
 • 54,16
 • 54,33
 • 54,74
 • 54,76
 • 54,96
 • 54,82
62
位置编号
 • 7,15
 • 7,94
 • 7,105
 • 54,4
 • 54,10
 • 54,12
 • 54,15
 • 54,20
 • 54,24
 • 54,42
 • 54,53
 • 54,87
 • 54,94
 • 54,100
 • 54,105
 • 54,73
63
位置编号
 • 7,77
 • 13,77
 • 54,3
 • 54,19
 • 54,27
 • 54,39
 • 54,50
 • 54,77
 • 54,81
 • 59,77
 • 67,77
 • 80,77
 • 99,77
 • 101,77
 • 54,26
 • 63,77
 • 9,77
 • 32,77
64
位置编号
 • 7,8
 • 7,66
 • 54,8
 • 54,36
 • 54,40
 • 54,66
 • 54,75
 • 54,78
 • 54,92
 • 7,41
 • 54,41
 • 54,47
 • 54,62
65
位置编号
 • 7,11
 • 7,43
 • 7,71
 • 54,11
 • 54,18
 • 54,43
 • 54,57
 • 54,71
 • 54,88
 • 54,90
 • 54,95
 • 54,106
 • 7,52
 • 54,52
66
位置编号
 • 7,54
 • 13,54
 • 54,7
 • 54,13
 • 54,54
 • 54,59
 • 54,67
 • 54,80
 • 54,99
 • 54,101
 • 59,54
 • 67,54
 • 80,54
 • 99,54
 • 101,54
 • 54,63
 • 63,54
 • 9,54
 • 54,9
 • 32,54
 • 54,32
67
位置编号
 • 7,17
 • 54,1
 • 54,6
 • 54,17
 • 54,45
 • 54,49
 • 54,60
 • 54,69
 • 54,103
 • 54,51
 • 54,55
 • 54,83
 • 54,102
 • 54,104
68
位置编号
 • 7,5
 • 7,70
 • 13,5
 • 54,5
 • 54,21
 • 54,29
 • 54,31
 • 54,58
 • 54,61
 • 54,70
 • 54,86
 • 54,89
 • 54,93
 • 54,98
 • 59,5
 • 67,5
 • 80,5
 • 99,5
 • 101,5
 • 63,5
 • 9,5
 • 54,25
 • 32,5
69
位置编号
 • 7,30
 • 7,64
 • 7,65
 • 7,79
 • 54,0
 • 54,30
 • 54,38
 • 54,44
 • 54,48
 • 54,64
 • 54,65
 • 54,68
 • 54,79
 • 54,91
 • 54,97
Đầu 7 70
位置编号
 • 17,56
 • 45,46
 • 45,84
 • 49,46
 • 49,84
 • 69,46
 • 69,84
 • 102,46
 • 102,84
71
位置编号
 • 17,74
72
位置编号
 • 17,24
 • 17,100
 • 45,15
 • 45,94
 • 45,105
 • 49,15
 • 49,94
 • 49,105
 • 69,15
 • 69,94
 • 69,105
 • 102,15
 • 102,105
 • 102,94
73
位置编号
 • 1,77
 • 6,77
 • 17,3
 • 17,27
 • 17,77
 • 45,77
 • 49,77
 • 60,77
 • 69,77
 • 103,77
 • 51,77
 • 55,77
 • 83,77
 • 102,77
 • 104,77
74
位置编号
 • 45,8
 • 45,66
 • 49,8
 • 49,66
 • 69,8
 • 69,66
 • 45,41
 • 69,41
 • 102,41
 • 102,66
 • 49,41
 • 102,8
75
位置编号
 • 17,90
 • 45,11
 • 45,43
 • 45,71
 • 49,11
 • 49,43
 • 49,71
 • 69,11
 • 69,43
 • 69,71
 • 45,52
 • 69,52
 • 102,11
 • 102,43
 • 102,52
 • 102,71
 • 49,52
76
位置编号
 • 1,54
 • 6,54
 • 17,7
 • 17,54
 • 45,54
 • 49,54
 • 60,54
 • 69,54
 • 103,54
 • 51,54
 • 55,54
 • 83,54
 • 102,54
 • 104,54
77
位置编号
 • 17,45
 • 17,49
 • 17,69
 • 45,17
 • 49,17
 • 69,17
 • 17,102
 • 102,17
78
位置编号
 • 1,5
 • 6,5
 • 17,5
 • 17,86
 • 45,5
 • 45,70
 • 49,5
 • 49,70
 • 60,5
 • 69,5
 • 69,70
 • 103,5
 • 51,5
 • 55,5
 • 83,5
 • 102,5
 • 102,70
 • 104,5
79
位置编号
 • 17,38
 • 17,44
 • 45,30
 • 45,64
 • 45,65
 • 45,79
 • 49,30
 • 49,64
 • 49,65
 • 49,79
 • 69,30
 • 69,64
 • 69,65
 • 69,79
 • 102,30
 • 102,79
 • 102,64
 • 102,65
Đầu 8 80
位置编号
 • 5,22
 • 5,28
 • 5,34
 • 5,35
 • 5,37
 • 5,46
 • 5,56
 • 5,72
 • 5,84
 • 5,85
 • 70,56
 • 86,46
 • 86,84
 • 5,14
 • 5,23
81
位置编号
 • 5,2
 • 5,16
 • 5,33
 • 5,74
 • 5,76
 • 5,96
 • 70,74
 • 5,82
82
位置编号
 • 5,4
 • 5,10
 • 5,12
 • 5,15
 • 5,20
 • 5,24
 • 5,42
 • 5,53
 • 5,87
 • 5,94
 • 5,100
 • 5,105
 • 70,24
 • 70,100
 • 86,15
 • 86,94
 • 86,105
 • 5,73
83
位置编号
 • 5,3
 • 5,19
 • 5,27
 • 5,39
 • 5,50
 • 5,77
 • 5,81
 • 21,77
 • 29,77
 • 31,77
 • 58,77
 • 61,77
 • 70,3
 • 70,27
 • 70,77
 • 86,77
 • 89,77
 • 93,77
 • 98,77
 • 5,26
 • 25,77
84
位置编号
 • 5,8
 • 5,36
 • 5,40
 • 5,66
 • 5,75
 • 5,78
 • 5,92
 • 86,8
 • 86,66
 • 5,41
 • 5,47
 • 5,62
 • 86,41
85
位置编号
 • 5,11
 • 5,18
 • 5,43
 • 5,57
 • 5,71
 • 5,88
 • 5,90
 • 5,95
 • 5,106
 • 70,90
 • 86,11
 • 86,43
 • 86,71
 • 5,52
 • 86,52
86
位置编号
 • 5,7
 • 5,13
 • 5,54
 • 5,59
 • 5,67
 • 5,80
 • 5,99
 • 5,101
 • 21,54
 • 29,54
 • 31,54
 • 58,54
 • 61,54
 • 70,7
 • 70,54
 • 86,54
 • 89,54
 • 93,54
 • 98,54
 • 5,63
 • 5,9
 • 25,54
 • 5,32
87
位置编号
 • 5,1
 • 5,6
 • 5,17
 • 5,45
 • 5,49
 • 5,60
 • 5,69
 • 5,103
 • 70,45
 • 70,49
 • 70,69
 • 86,17
 • 5,51
 • 5,55
 • 5,83
 • 5,102
 • 5,104
 • 70,102
88
位置编号
 • 5,5
 • 5,21
 • 5,29
 • 5,31
 • 5,58
 • 5,61
 • 5,70
 • 5,86
 • 5,89
 • 5,93
 • 5,98
 • 21,5
 • 29,5
 • 31,5
 • 58,5
 • 61,5
 • 70,5
 • 70,86
 • 86,5
 • 86,70
 • 89,5
 • 93,5
 • 98,5
 • 5,25
 • 25,5
89
位置编号
 • 5,0
 • 5,30
 • 5,38
 • 5,44
 • 5,48
 • 5,64
 • 5,65
 • 5,68
 • 5,79
 • 5,91
 • 5,97
 • 70,38
 • 70,44
 • 86,30
 • 86,64
 • 86,65
 • 86,79
Đầu 9 90
位置编号
 • 30,56
 • 38,46
 • 38,84
 • 44,46
 • 44,84
 • 64,56
 • 65,56
 • 79,56
91
位置编号
 • 30,74
 • 64,74
 • 65,74
 • 79,74
92
位置编号
 • 30,24
 • 30,100
 • 38,15
 • 38,94
 • 38,105
 • 44,15
 • 44,94
 • 44,105
 • 64,24
 • 64,100
 • 65,24
 • 65,100
 • 79,24
 • 79,100
93
位置编号
 • 0,77
 • 30,3
 • 30,27
 • 30,77
 • 38,77
 • 44,77
 • 48,77
 • 64,3
 • 64,27
 • 64,77
 • 65,3
 • 65,27
 • 65,77
 • 68,77
 • 79,3
 • 79,27
 • 79,77
 • 91,77
 • 97,77
94
位置编号
 • 38,8
 • 38,66
 • 44,8
 • 44,66
 • 38,41
 • 44,41
95
位置编号
 • 30,90
 • 38,11
 • 38,43
 • 38,71
 • 44,11
 • 44,43
 • 44,71
 • 64,90
 • 65,90
 • 79,90
 • 38,52
 • 44,52
96
位置编号
 • 0,54
 • 30,7
 • 30,54
 • 38,54
 • 44,54
 • 48,54
 • 64,7
 • 64,54
 • 65,7
 • 65,54
 • 68,54
 • 79,7
 • 79,54
 • 91,54
 • 97,54
97
位置编号
 • 30,45
 • 30,49
 • 30,69
 • 38,17
 • 44,17
 • 64,45
 • 64,49
 • 64,69
 • 65,45
 • 65,49
 • 65,69
 • 79,45
 • 79,49
 • 79,69
 • 30,102
 • 79,102
 • 64,102
 • 65,102
98
位置编号
 • 0,5
 • 30,5
 • 30,86
 • 38,5
 • 38,70
 • 44,5
 • 44,70
 • 48,5
 • 64,5
 • 64,86
 • 65,5
 • 65,86
 • 68,5
 • 79,5
 • 79,86
 • 91,5
 • 97,5
99
位置编号
 • 30,38
 • 30,44
 • 38,30
 • 38,64
 • 38,65
 • 38,79
 • 44,30
 • 44,64
 • 44,65
 • 44,79
 • 64,38
 • 64,44
 • 65,38
 • 65,44
 • 79,38
 • 79,44

Cầu số được đề xuất theo cách thức

Soi cầu lô là gì? Cầu loto theo thứ, Soi cầu theo thứ: soi cầu loto XSMB, XSMN, XSMT

Soi Cầu lô chính là sự kết hợp giữa hai vị trí bất kì trên bảng kết quả xổ số. Như vậy việc soi cầu lô là soi xét diễn biến của việc ghép hai vị trí trong bảng kết quả trong nhiều ngày liên tiếp.

Soi cau còn là dùng để chỉ những phương pháp dự đoán những con số có xác suất ra cao nhất dựa trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được.

Đây chính là hình thức nghiên cứu kết quả của các ngày hay các ván trước, từ đó tìm ra quy luật và đưa ra dự đoán kết quả của những lượt chơi kế tiếp.

Ví dụ như với lô đề, hình thức này là cách bạn dựa vào kết quả xổ số của đợt trước để chọn ra cho mình những con lô, con đề đẹp nhất mà bạn dự đoán là nó sẽ “về” trong kết quả ngày hôm nay.

Cầu loto theo thứ, Soi cầu theo thứ: soi cầu loto XSMB, XSMN, XSMT theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ. Phần mềm công nghệ AI soi cầu thống kê và phân tích lô về theo thứ của tất cả các ngày trong tuần, theo tháng hoặc theo năm.

Dự đoán KQXSMB - Soi cầu xổ số miền Bắc theo bạc nhớ tìm bạch thủ lô đề. Tìm bạch thủ lô đề miền bắc là một trong những mục tiêu của người chơi xổ số, lô tô.