Loading...
  • Chọn tỉnh thành
  • Ngày
  • Số ngày cầu chạy
    (MAX=0

号码可换位:标红的两个数字都出现。跟顺序无关。 号码不可换位:按照时间先后顺序,看第二期里两个数字出现的顺序去看下一期推荐的号码。
     请注意:出现次数2次的意思是出现次数大于2的数据

Cầu số được đề xuất theo cách thức